top of page

BDDK’nın Yıl Sonuna Kadar Uygulayacağı Tedbirler Açıklandı

Güncelleme tarihi: 31 Mar 2020

BDDK, salgın nedeniyle yıl sonuna kadar uygulayacağı tedbirleri açıkladı.


BDDK tarafından açıklanan ve yıl sonuna kadar uygulanacağı belirtilen tedbirler arasında aşağıdaki hususlar yer aldı:

1. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınan döviz alış kuru kullanılabilir.

2. Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farklar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmayabilir. Ancak, 23/03/2020 tarihinden sonra edinilen “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” için Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

3. Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilir. Ancak, 23/03/2020 tarihinden sonra edinilen portföyler için bu Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Özkaynak tutarı olarak ise ikinci paragrafta belirtilen şekilde hesaplanan özkaynak tutarı kullanılabilir.

Korona virüsü salgını süreci nedeniyle bankaların likidite düzeylerine ilişkin asgari oranları tutturmaları konusunda esneklik sağlanabilmesi amacıyla, 31.12.2020 tarihine kadar; 

1. Mevduat ve katılım bankalarının likidite karşılama oranlarını tutturma yükümlülüklerine ilişkin olarak Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmeliğin(LKO Yönetmeliği) 32 nci maddesinden muaf tutulmaları, ancak LKO Yönetmeliğinin 31 inci maddesi kapsamında Kuruma yapılan raporlamalara devam etmelerine,

2. Kalkınma ve yatırım bankalarının likidite yeterlilik oranlarını tutturma yükümlülüklerine ilişkin olarak Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin (LY Yönetmeliği) 15 inci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarından muaf tutulmaları, ancak LY Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında Kuruma yapılan raporlamalara devam etmelerine,

3. Bankaların üzerindeki operasyonel yükün azaltılmasını teminen kalkınma ve yatırım bankalarının likidite karşılama oranlarını Kuruma raporlama yükümlülüklerinden muaf tutulmalarına karar verildi.

Korona virüsü salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak ve bu Kurul Kararı tarihi itibariyle henüz “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabında izlenmeyen alacaklar da dahil olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına karar verildi.

Korona virüsü salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu Kurul Kararı tarihi itibariyle Birinci ve İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına ve anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmamasına karar verildi.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının, 18.04.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile alt düzenlemelerine istinaden düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi bulunan ve enerji performansı B sınıfı olan konutlar da dahil olmak üzere, değeri beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan konutlar için yüzde doksana çıkarılmasına karar verildi.

Comments


yased.jpg

COVID-19

ÖZEL GÜNDEM

Bilgilendirme

Platformu

bottom of page